[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 75-64 برگشت به فهرست نسخه ها
آمادگیهای لازم پرستاران نظامی به منظورحضور در مناطق جنگی
مرتضی خاقانی زاده* ، محمد گوشی دهقی
دانشیار، دکترای تخصصی پرستاری، مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران 2014mortezakh@gmail.com
چکیده:   (622 مشاهده)
مقدمـه: اولیـن امدادگـران در شـرایط بحرانـی گروههـای درمانـی نیروهـای نظامـی و پرسـتاران هسـتند. تفـاوت اصلـی بیـن پرسـتاران نظامـی و غیـر نظامـی توانایـی فعالیـت مسـتقل ، کار در محیـط هـای خشـن، غیـر قابـل پیـش بینـی و چالـش انگیز اسـت. ایـن فعالیت مسـتلزم ایـن اسـت کـه پرسـتاران نظامـی بـرای چنیـن شـرایطی از آمادگـی کامـل برخوردار باشـند.
روش کار: ایـن مطالعـه مـروری نظام منـد، روی مقـالات و پژوهشهـای انجـام شـده در زمینـه آمادگیهـای لازم پرسـتاران نظامـی بــرای حضــور در مناطــق جنگــی انجــام شــده اســت. در بررســی نقــش پرســتاران نظامــی در جنــگ، بــا اســتفاده از واژگان کلیــدی آمادگـی در جنـگ و پرسـتاران یـا پرسـتاری نظامـی و نقـش پرسـتاری نظامـی، کـه بـر اسـاس واژگان سـرفصل موضوعـی پزشـکی (Subject of Heading Mesh)  انتخــاب شــده بودنــد؛ در عنــوان و چکیــده بــا جســتجوی هدفمنــد از پایگاههــای اطلاعاتــی معتبــر  Scopus, Elsevier, PubMed, ISI, Web of Science ,SID Cochrane Library, ProQuest. Google Scholar
از سال 2000 بـه زبـان هـای فارسـی و انگلیسـی مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد.
یافتـه هـا: از مجمـوع 235مقالـه کـه در مرحلـه اول بـا جسـتجوی کلیـد واژگان ذکـر شـده بدسـت آمدنـد، پـس از حـذف مقـالات غیـر مرتبـط بـا موضـوع مطالعـه ومطابقـت بـا معیارهـای ورود و خـروج، 83عنـوان تائیـد شـدند و در نهایـت پـس از حـذف مطالعـات تکـراری و انجـام شـده بـر روی سـایر حـوادث، 12مقالـه کـه مرتبـط بـا آمادگـی پرسـتاران بـه منظـور حضـور در مناطـق جنگـی بودنـد در پژوهـش مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد.
نتیجـه گیـری: یافتـه هـای ایـن مطالعـه نشـان داد پرسـتاران بـرای ارایـه خدمـات بهتـر نیازمنـد آمادگـی هایـی قبـل از ورود بـه مناطـق جنگـی هسـتند. ایـن آمادگـی هـا آنـان را قـادر مـی سـازد خدمـات درمانـی را بـه نحـو مطلـوب تـری ارایـه کننـد. آشـنایی بـا شـرایط مناطـق درگیـر جنـگ بـرای آمـاده سـازی پرسـتاران ضـروری اسـت. ایـن مسـئله کـه پرسـتاران بداننـد در صحنـه نبـرد بـا چـه چیـزی روبـرو مـی شـوند آنـان را بـرای ارایـه خدمـات در سـطح بـالا و نجـات جـان مجروحیـن آمـاده تـر مـی کنـد.
 
واژه‌های کلیدی: پرستاری نظامی، جنگ، آمادگی، مرور سیستماتیک
متن کامل [PDF 277 kb]   (161 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/8/11 | پذیرش: 1400/5/31 | انتشار: 1400/6/29
* نشانی نویسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

khaghanizade M, gooshi dehaghi M. Necessary Preparations for Military Nurses to be Present in War Zones. 3. 2021; 2 (2) :64-75
URL: http://ijsr.ir/article-1-98-fa.html

خاقانی زاده مرتضی، گوشی دهقی محمد. آمادگیهای لازم پرستاران نظامی به منظورحضور در مناطق جنگی. 1. 1400; 2 (2) :75-64

URL: http://ijsr.ir/article-1-98-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی Iranian Journal of Systematic Review in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4414