[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
مجوزها و مدارک نشریه::
::
سالمند شناسی

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: راهنمای نگارش مقالات ::

به نام خدا

راهنمای نگارش مقالات در نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی

Iranian Journal of Systematic Review In Medical Sciences (IJSR)

AWT IMAGE

راهنمای نگارش مقالات

قبل از ارسال مقاله خود، بدقت راهنمای نگارش مقالات را مطالعه فرمایید، مقالاتی که با فرمت مورد نظر مجله نوشته نشود، در همان مرحله اول رد شده و وارد فرایند داوری نخواهد گردید. مجله علمی پژوهشی مرورسیستماتیک در علوم پزشکی، فقط مقالات مروری:(کامل، سیستماتیک، متاآنالیز و...) را به چاپ می‌رساند.

فایل فرم تعهد نویسندگان: این فایل باید دانلود، پرینت، تکمیل و توسط نویسندگان امضا و سپس اسکن گردد و فایل اسکن آن با فرمت PDF و یا JPG بهمراه مقاله ارسال گردد. برای دریافت فایل کلیک کنید.

 

کلیات: ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮﻓﻖ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﺷـﻮار و ﭘﻴﭽﻴـﺪه‌ای اﺳـﺖ. ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد، ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات راﻳﺞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻔﺠﺎری ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺷـﻮاﻫﺪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ زﻣﺎن، اﻧﮕﻴﺰه و ﻣﻬﺎرت ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺮای ﺟﻤـﻊ  آوری داده ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻫــﺎ، ﻧﻘــﺪ و نتیجه گیری آنها را نداشته باشیم. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮور ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﺪ در واﻗﻊ ﻣﺮور ﺳﻴـﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻳـﻚ " ﺣﻠﻘـﻪ ﺣﻴـﺎﺗﻲ" ﻣﻬـﻢ ﺑـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎر اﺳـﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوری ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، زﻳﺮﺑﻨﺎی ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺘﻮن ﻛﺘب ﻣﺮﺟﻊ را ﺗﺸﻜﻴﻞ می دﻫﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮور سیستماتیک، آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﻳـﻚ ﻣﻮﺿـﻮع ﺧـﺎص ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﺪف از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوری ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣـــﺮور ﺳﻴـــﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در واﻗـــﻊ ﻳـــﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪﻣـــﺸﺎﻫﺪه ای(Observational)ﺑﺮ روی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ. ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶمی ﺷﻮد ۱- ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ۲- روش ﺟﻤﻊ و آوری داده ۳- روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎ ۳- نحوه تفسیر: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺴﻠﻂ ﻛـﺎﻓﻲ در آن زﻣﻴﻨﻪ، ﺑﺎ ﻋﻠﻢ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻃـﻲ ﺷـﻮد، ﺑﺎﻳـﺪ  ﭘﺮوﺗﻜﻠـﻲ دﻗﻴﻖ، ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل   “Cochrane”  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی  زﻳﺮ را در ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺧﻮد  گنجانده اﺳﺖ و این نشریه نیز از همین پروتکل استفاده می نماید؛

Review question

Inclusion criteri

Locate studies

Select studies

Assess study quality

Extract data

Analysis and present results

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نگارش مقالات مرور سیستماتیک، به مقالات فارسی و انگلیسی که در این مورد نوشته شده رجوع نمایید. در انتهای راهنمای نگارش مقالات، فایل تعدادی از بهترین مقالاتی که می تواند جنبه آموزشی داشته باشد و به شما در نگارش مقاله کمک کند، قرار داده شده است که می توانید دانلود و مطالعه فرمایید.
 

اصول کلی نگارش مقاله:
۱ - زبان رسمی مجله فارسی می‌باشد و مقالات خارج از کشور به زبان انگلیسی نیز پذیرفته می‌شود. اصل مقاله به زبان فارسی و خلاصه مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود.
 ۲ - مقاله قبلاً در هیچ یک از نشریات داخل به چاپ نرسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال نشده باشد، همچنین رتبه علمی کل نویسندگان به درستی عنوان گردد و همه نویسندگان مقاله از ارسال و چاپ آن مطلع باشند. بنابراین لازم است نویسندگان محترم در نامه درخواست چاپ، این موارد را به وسیله امضاء متعهد گردند.
 ۳ - نویسنده/نویسندگان دو پوشه (فایل) از مقاله خود را با و بدون نام و مشخصات به همراه نامه درخواست چاپ، از طریق سایت ارسال فرمایید.
 ۴ - اسامی خاص و یا واژه‌هایی که در متن، جداول و غیره به صورت مخفف درج می‌شوند، از مخفف های مشهور و بین المللی بوده و کامل آنها یکبار در متن به همراه مخفف داخل پرانتز نوشته شوند.
 ۵ - نمودارها، تصاویر و جداول ارسالی باید از وضوح کامل جهت چاپ برخوردار باشد و در صفحات جداگانه تهیه، شماره و عنوان جداول در بالای آن و برای نمودارها در زیر آن قید شود . تصاویر افراد نباید قابل شناسایی باشد.
 ۶ - مقاله یک خط در میان ( فاصله سطر cm ۱/۵) در اندازه کاغذ A۴ و با حاشیه cm ۲/۵ از هر سمت با نرم‌ افزار ۲۰۰۷ Word و ورژن های بالاتر - تایپ فارسی با قلم نازنین و سایز ۱۲، تایپ‌انگلیسی با قلم ‏ Times New Roman و سایز۱۲ با ذکر نام فایل تهیه و برای مجله ارسال شود.
 ۷ - مسؤولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده مقاله است. همچنین از زمان انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبایستی بیش از ۵ سال فاصله وجود داشته باشد.
 ۸ - مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و مقالات ارسالی به همراه ملحقات آن مسترد نخواهد شد.
 ۹ - مقالات به شرطی پذیرفته می‌شوند که اصول اخلاقی براساس معاهده هلسینکی - توکیو در مورد مطالعات بالینی در انسان مراعات شده و رعایت آن به تأیید کمیته اخلاق مؤسسه‌ای که تحقیق در آن صورت گرفته رسیده باشد. همچنین دراین گونه مطالعات می‌بایست از افراد مورد مطالعه رضایت نامه اخذ و این موضوع صراحتأ در متن مقاله ذکر گردد .

انواع مقالات مورد پذیرش در نشریه مرور سیستماتیک

(۱)  مقالات مرور سیستماتیک (Systematic Review):

هدف اصلی این نشریه چاپ مقالات مرور سیستماتیک می باشد حداکثر کلمات این مقالات ۵۰۰۰ کلمه می باشد ولی در موارد استثنا با هماهنگی سردبیر قابل افزایش است.

(۲) مقالات مروری کامل (Full Review):

مقاله ای مروری محسوب می شود که مولف یا مولفین مقاله در آن حوزه صاحب نظر بوده و  در مقاله حداقل به ۱۰ رفرنس از  مقالات مولف یا مولفین در مورد موضوع مقاله رفرنس داده شود. حداکثر کلمات این مقالات ۵۰۰۰ کلمه (بدون احتساب چکیده‌ها، منابع، جداول و شرح تصاویر) و حداکثر تعداد  منابع ۵۰ عدد است.

(۳) مقالات مروری کوتاه (Mini Review):

 می‌توانند ۳۰۰۰ کلمه (بدون احتساب چکیده‌ها، منابع، جداول و شرح تصاویر) و ۳۰ منبع داشته باشند.
 معمولاً نگارش مقاله مروری کوتاه با دعوت سردبیر صورت می‌گیرد، لکن مقالات مروری غیر آن نیز ممکن است که بررسی، پذیرش و چاپ شوند. نویسندگانی  که بدون دعوت می‌خواهند مقاله مروری کوتاه ارسال کنند پیش از ارسال، با سردبیر از طریق رایانامه مشورت نمایند. پیشنهادات این‌ چنینی شامل خلاصه یا  چکیده‌ای از مقاله، همراه با رئوس مطالب و اسامی تمامی نویسندگان با مشخصات کامل آن‌ها و زمینه‌های تخصصی‌شان است؛ همچنین باید مشخص  شود که هر نویسنده، مسئول چه قسمتی از مقاله مروری است.

(۴)مقالات فرا تحلیل (Meta Analysis)

 حداکثر کلمات این مقالات ۴۰۰۰ کلمه (بدون احتساب چکیده‌ها، منابع، جداول و شرح تصاویر) بوده و تعداد منابع محدودیتی ندارد. همچنین برای ارسال  این نوع مقالات نیازی به هماهنگی و تماس با سردبیر نیست.

(۵)مناظره (Debate)

 حداکثر کلمات این مقالات ۳۰۰۰ کلمه (بدون احتساب چکیده‌ها، منابع، جداول و شرح تصاویر) و حداکثر تعداد منابع ۵۰ عدد است؛ بیش از ۲ شکل (دو  جدول یا تصویر و یا یکی از هر کدام) نباید داشته باشد. معمولاً این نوع مقالات با دعوت‌نامه از سوی سردبیر نوشته می‌شوند اما موارد بدون دعوت‌نامه  نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

(۶)نامه به سردبیر (Letter to Editor)

 این نوع مقالات می‌توانند حداکثر ۱۰۰۰ کلمه، ۸ منبع و یک شکل (جدول یا تصویر) داشته باشند. نامه‌های قالبی هستند که می‌تواند برای مقاصد زیر  استفاده شوند:
 (۱-۶)مکاتبه برای اظهار نظر و نقد یک مقاله که در شماره گذشته مجله منتشر شده است؛ این نامه در صورت صلاحدید سردبیر به نویسندگان مقاله اصلی ارسال شده و پاسخ آن‌ها به همراه این نقد به صورت ۲ نامه به سردبیر به صورت هم‌زمان منتشر می‌شوند.
 (۲-۶)نامه‌های تحقیقی (Research Letters)— شامل مشاهداتی است که اطلاعات خلاصه، جدید و مهمی را ارائه می‌نماید.
(۶-۳)اطلاعات افزوده
 اطلاعات افزوده (نظیر توالی ژن‌ها) اطلاعاتی هستند که برای درک ابتدایی مقاله اصلی مورد نیاز نیستند؛ این اطلاعات می‌تواند برای نشر به صورت الکترونیکی برای مجله ارسال شوند؛ این اطلاعات اگر چه مورد داوری قرار می‌گیرند اما بدون ویراستاری منتشر می‌شوند.
 

انحصار

نشریه مرور سیستمانیک در علوم پزشکی مقالات چاپ شده و یا در حال بررسی در جای دیگر را منتشر نمی‌کند. این مسئله در زمان ارسال الکترونیکی مقاله از نویسندگان سئوال می‌شود. نویسندگان بایستی در قسمت تشکر و قدردانی مقاله، تمامی حامیان مالی، افراد مشارکت کننده –که جزء نویسندگان نیستند– و سایر مواردی که ممکن است به علت تضاد منافع (Conflict of Interest) در بررسی کارشان سوگیری ایجاد کند را اعلام نمایند.
 

انتشار اضافی (Redundant Publication)

نویسندگان در نامه روکش (Cover Letter) مقاله ارسالی بایستی سردبیر را از مقالات در حال آماده‌سازی، در حال بررسی در سایر مجلات و یا منتشر شده‌ دارای همپوشانی محتوایی با مقاله ارسالی، مطلع سازند.
چنانچه نویسندگان در مورد همپوشانی این مقالات دچار تردید هستند بایستی که یک نسخه از آن مقالات را جهت تصمیم‌گیری بهتر هنگام ارسال مقاله برای سردبیر بفرستند.
 

نشر حداقلی (Salami Slicing)

مقاله نبایستی صرفاً حاوی داده‌های حداقلی گزارش باشد، بلکه باید گزارشی کامل از مطالعه را ارائه دهد.
 

مقالات رد شده

الزامی به قید اینکه مقاله ارسالی، پیش از این در مجله دیگری بررسی و رد شده، وجود ندارد، لکن مزایایی برای نویسندگانی که نتایج داوری‌های قبلی و نیز پاسخ‌های خودشان را به همراه مقاله ارسال نمایند در نظر گرفته می‌شود.
نکته کاربردی: داورانی که قبلاً مقاله را دیده‌اند، اگر مجدداً مقاله را مشاهده کنند در حالی‌که هنوز اصلاحات مدنظرشان اعمال نشده سخت‌گیرتر خواهند بود.

 
ٰفرایند ارزیابی پذیرش مقالات :
 ۱- پذیرش مقالات منوط به رعایت دقیق اصول کلی ذکر شده می‌باشد.
 ۲- هر یک از مقالات دریافتی حداقل توسط سه نفر مورد داوری قرار گرفته و تصمیم گیری نهایی در مورد چاپ مقالات در شورای هیأت تحریریه مجله و پس از ارزیابی های به عمل آمده توسط داوران صورت می‌گیرد.
 
نحوه تنظیم صفحات و فرمت نگارش مقاله

 صفحه عنوان :
 ۱ – عنوان مقاله کوتاه (حداکثر ۱۵ کلمه)، حاوی موضوع کلی و جهت گیری پژوهشگر در آن موضوع و هماهنگ با متن مقاله باشد.
 ۲ – دارای عنوان مختصر برای هر صفحه (حداکثر ۵ کلمه) ‌باشد.
 ۳ - نام نویسنده / نویسندگان، زیر سطر عنوان مقاله ذکر گردد.
 ۴ - مؤلف مسؤول ( Corresponding author ) با علامت * متمایز شود و در زیرنویس صفحه اول به این صورت ذکر گردد : ( * Corresponding author ) ۱ * مؤلف مسؤول
 ۵ - مشخصات کامل نویسنده (گان) مقاله شامل رتبه علمی و نشانی نویسنده/ نویسندگان و محل اشتغال آنها که شامل دانشگاه، دانشکده و یا مؤسسه تحقیقی مربوط به آنان است، در پاورقی صفحه اول؛ چکیده فارسی و همچنین انگلیسی درج گردد.
 ۶ - در چکیده انگلیسی اصول نام‌نویسی لاتین رعایت گردد به این صورت که اول نام خانوادگی، سپس حرف اول نام و بعد درجه علمی به صورت BSc, MSc, MD, Ph.D ذکر شود.
 ۷ - کد پستی، تلفن، نمابر و آدرس الکترونیک نویسنده مسؤول جلو مشخصه آن در پاورقی صفحه اول ذکر شود.

 صفحه چکیده مقاله ( اعم از فارسی و انگلیسی) در صفحه های مستقل به صورت سازمان یافته (دارای ساختار Structural ) حداکثر ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه بدون ذکر منابع و اختصارات و نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوی مقاله و بصورت زیر باشد:
مقدمه: این بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه یا جمع بندی مروری بر متون در این راستا باشد.
هدف: پژوهش با چه هدفی و یا سوال پژوهشی انجام گردیده است.
روش: باید شامل اطلاعات کلی درمورد نوع مطالعه، پروتکل مطالعه: شامل استراتژی سرچ (چه کلید واژه هایی، با چه زبانی، در کدام بانکهای اطلاعاتی فارسی و انگلیسی و... داخلی و خارجی، در چه محدوده زمانی) پروتکل معیارهای ورود مقالات به تحقیق و یا حذف مقالات از تحقیق، نحوه ارزیابی مقالات و روش آنالیز داده ها باشد.
یافته ها: مهمترین یافته های حاصل از تحقیق ذکر شود
 نتیجه گیری: این بخش نباید تکرار یافته های پژوهش باشد. در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصیه ها، کاربردهای بخش یافته ها یا نتایج  بیان گردد.
کلید واژه: حداکثر۵ واژه اصلی براساس MeSH
*توجه: چکیده فارسی و انگلیسی با یکدیگر مطابقت داشته باشد. واژه‌های کلیدی در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی نوشته شود.
متن اصلی مقاله شامل: مقدمه، روش، یافته ها، بحث، نتیجه گیری نهایی، تشکر و قدردانی و منابع می‌باشد. ·
 مقدمه: مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. لذا نویسندگان محترم لازم است به نوع، توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در مقدمه توجه نمایند.  ۱- توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت عام. ۲- توضیحات اختصاصی تر در مورد جنبه یا بعدی از مشکل که مورد توجه خاص این مطالعه است. ۳- مروری بر یافته های مطالعات دیگر که مرتبط با مساله و موضوع پژوهش می‌باشد. ۴ - تحلیل اطلاعات ارایه شده در سه بند فوق خصوصاٌ یافته های مطالعات مرتبط و تبیین خلا ء یا شکاف موجود در مورد مساله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر ۵ - بیان اهداف یا سوالات اصلی پژوهش.
 روش مطالعه: یکی از بخش های مهم مقاله که تابلوی استحکام و دقت مطالعه می‌باشد، در مطالعات مرور سیستماتیک باید روش و استراتژی جستجو، واژه های جستجو شده، زبان های مقالات جستجو شده، محدوده زمانی جستجو، نحوه انتخاب مقالات برای ورود به آنالیز، استراتژی حذف مقالات، نحوه آنالیز و نحوه ارزشیابی مقالات ذکر گردد.
 یافته‌ها: یکی دیگر از بخش های مهم مقاله که آینه تمام نمای دستاورد مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در بخش یافته ها بیان می‌گردد تفسیر یافته ها باید براساس موازین علمی صورت پذیرد و از بایاس ها پیشگیری بعمل آید، داده ها و یافته‌هایی که در جداول و نمودارها ارایه می‌گردد نباید در متن تکرار شود و در حد امکان بطور خلاصه در مورد توزیع آنها در متن جمع بندی صورت گیرد. جداول و نمودارها به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد. تعداد آنها حداکثر ۵ مورد بوده و اندازه آنها از cm ۱۵×۱۰ بزرگ‌تر نباشد و نیازی به زیرنویس ندارند فقط نمادها (نظیر * ، + ...) زیرنویس شوند. یافته های غیر قابل انتظار نیز بررسی و تفسیر گردند. اگر مطالعه‌ای مبتنی بر چارچوب نظری و مدلی انجام شده باشد، باید یافته ها را در ارتباط با آن نیز تفسیر نماید. از اظهار نظر در مواردی فراتر از یافته‌های مطالعه خودداری شود. در ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷـﺪه Forest plot  ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ،Funnel plot   و ﺳــﺎﻳﺮ ﺟــﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.  
بحث: در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ روی ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣـﺮوری ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و آن را  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣـﺮوری ﻳـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺰرگ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤـﻮده وﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﮔﻴـﺮی ﻣﻬﻤ را ارایه ﻛنید.
 نتیجه‌گیری نهایی:  نتیجه گیری نهایی باید شامل جمع بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف کلی یا سؤال اصلی پژوهش باشد. لذا ۱ - مقاله با یک نتیجه‌گیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع‌بندی گردد ۲- موارد کاربرد یافته ها، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیری آن مورد توجه قرار گیرد. ۳ - پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگیری یافته‌ها در این بخش قابل طرح می‌باشد. ·
تشکر و قدردانی: در این قسمت از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده‌اند قدردانی می گردد. ·
 منابع: منابع مقاله به روش ونکوور تنظیم می‌گردند. به طوری که ارجاعات متنی به صورت شماره و به ترتیب ظهور در متن مشخص شده و در پایان مقاله در قسمت منابع به ترتیب ظهور متن شماره گذاری می‌گردند. در متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع داخل پرانتز درج شود.
*توجه: با توجه به شرایط نمایه شدن مجلات علمی و پژوهشی در پایگاههای اطلاعاتی معتبر دنیا لازم است تمام منابع فارسی به زبان انگلیسی آوا نویسی شوند. برای نوشتن عنوان مقاله فارسی از عنوان چکیده انگلیسی همان مقاله در مجله ای که چاپ شده استفاده گردد. نحوه نگارش منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل می‌باشد:
 ۱ - منابع فارسی به صورت مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات.
مثال: احمدی جمال، فتحی سمیه، سنجری شعبان. گواتر آندمیک در استان همدان: ۵سال پس از مصرف نمک یددار. پژوهش در پزشکی ۱۳۷۷؛ سال ۲۲، شماره ۲: صفحات: ۱۳۵ تا ۱۴۵.
 مثال آوانویسی به زبان انگلیسی: Ahmadi J, Fathie S, Sajari Sh, Endemic Goiter in Province Hamadan: intake iodin salt after ۵ years, Pajohesh dar Pezeshki, ۱۹۹۸; ۲۲( ۲):۱۳۵-۱۴۵. ۲ -
۲- منابع فارسی به صورت کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (مؤلفین). عنوان کتاب، شماره چاپ، نام شهر، محل چاپ: اسم ناشر، سال انتشار.
مثال: محمدی حسن، جلیلی حسین (مؤلفین)، تضمین کیفیت آزمایشگاهی، چاپ دوم تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۵.
 ۳ – منابع پایان‌نامه: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان پژوهش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ( دکتری) رشته، شهر: نام مرکز آموزشی، نام دانشگاه، سال.
 ۴ - منابع انگلیسی به صورت مقاله: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات.
نام نویسندگان تا شش نفر نوشته می‌شود و اگر تعداد بیش از شش نفر بود به دنبال آن کلمه et al ذکر می‌گردد .
مثال: - Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Annals Internal Medicine. ۱۹۹۶; ۱۲۴ (۱۱): ۹۸۰-۳. ۵ -
۵-منابع انگلیسی به صورت کتاب: نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان )، عنوان کتاب، نوبت چاپ، شهر محل انتشار: اسم ناشر؛ سال انتشار.
 مثال: - Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. Albany (NY): Delmar Publishers; ۱۹۹۶.
- اگر منبع مورد استفاده فصلی از کتاب باشد - Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM , editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. New York: Raven Press; ۱۹۹۵. P. ۴۶۵-۷۸ . ۶ –
 استفاده از منابع اینترنتی ( فارسی و انگلیسی ): - Hughes, J. Satisfaction with Medical Care: A review of the Field. www. chagesufer. com/hlth/patsa. html. Accessed: Feb ۲ ۲۰۰۳-۰۵-۲۰۰۳. - National Library of Medicine. (۲۰۰۰). Fact Sheet. Medical Subject Headings (MeSH). [on-line]. Available: http://www. nlm. nih. gov/pubs/factsheets/mesh.html. Accessed June ۷, ۲۰۰۰.
تبصره ۱: بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۷، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی، شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.جهت دریافت کد ORCID به این قسمت مراجعه نمایید.
توجه ۱: چاپ و انتشار مطالب مجله پس از کسب اجازه از سر دبیر نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی  و با ذکر مأخذ مجاز است . - کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.
توجه ۲: مطالعه مقالات زیر که راهنمایی برای نوشتن مقالات مروری و مقالات مرورسیستماتیک می باشد می تواند کمک بزرگی برای نگارش صحیح . کامل مقاله و در نتیجه کم شدن ایرادات داوری گردد. خواندن مقالات زیر توسط نویسندگان محترم مقاله  توصیه می گردد برای دیدن مقالات روی اسم آنها کلیک فرمایید:

ارتباط با نشریه
آدرس اینترنتی نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی
http://ijsr.ir
پست الکترونیکی نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی
Email: infoijsr.ir
تلفن و فکس تماس: ۶۶۵۹۲۵۳۵
با تشکر
 دکتر مسعود فلاحی خشکناب
صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه
 رئیس انجمن علمی پرستاری ایران
مدیرعامل موسسه دانش بنیان نوآوران سلامت آریا پارس پژوه
 
دفعات مشاهده: 25454 بار   |   دفعات چاپ: 3160 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی Iranian Journal of Systematic Review in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4570