نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه های نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هداف این مجله چاپ مقالات مروری و مرور سیستماتیک در حوزه های مختلف علوم پزشکی (پزشکی، پرستاری، داروسازی و داروشناسی، دندانپزشکی، بهداشت، پیراپزشکی، توانبخشی و...) می باشد.

  • مرور سیستماتیک در حوزه پزشکی (تشخیص و درمان و...).
  • مرور سیستماتیک در حوزه پرستاری (ارزیابی، تشخیص، مداخلات، مراقبت و...).
  • مرور سیستماتیک در حوزه دارو سازی (مقایسه اثر و عوارض داروها و...).
  • مرور سیستماتیک در حوزه دندانپزشکی (تشخیص و درمان و....).
  • مرور سیستماتیک در حوزه  بهداشت (روشهای پیشگیری، ارتقا سلامت و....).
  • ٰمرور سیستماتیک در حوزه  توانبخشی(روشها، مداخلات توانبخشی و....).
  • مرور سیستماتیک در حوزه پیراپزشکی.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی:
http://ijsr.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب