نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی- هیات تحریریه
شناسنامه نشریه و اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام خدا

شناسنامه نشریه و اعضای هیات تحریریه

صاحب امتیاز و  مدیر مسوول : دکتر مسعود فلاحی خشکناب، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی: دارای مجوز شماره ۷۶۹۴۹ مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 سردبیر: دکتر فضل اله احمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

اعضای هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

دکتر فضل اله احمدی استاد  دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمید پیروی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر حیدر علی عابدی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر عباس عباس زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دکتر فضل اله غفرانی پور استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسعود فلاحی استاد  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر عیسی محمدی استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا نگارنده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی:
http://ijsr.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب