[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
مجوزها و مدارک نشریه::
::
سالمند شناسی

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: نحوه داوری علمی مقلات مرور سیستماتیک ::

به نام خدا

راهنمای نحوه داوری علمی مقالات مرور سیستماتیک

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮور سیستماتیک، آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﻳـﻚ ﻣﻮﺿـﻮع ﺧـﺎص ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﺪف از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوری ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣـــﺮور ﺳﻴـــﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در واﻗـــﻊ ﻳـــﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪﻣـــﺸﺎﻫﺪه ای Observationalﺑﺮ روی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ.  ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶمی ﺷﻮد ۱- ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ۲- روش ﺟﻤﻊ و آوری داده ۳- روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎ ۳- نحوه تفسیر.

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺴﻠﻂ ﻛـﺎﻓﻲ در آن زﻣﻴﻨﻪ، ﺑﺎ ﻋﻠﻢ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻃـﻲ ﺷـﻮد،  ﺑﺎﻳـﺪ ﭘﺮوﺗﻜﻠـﻲ دﻗﻴﻖ، ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل   “Cochrane”  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی  زﻳﺮ را در ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺧﻮد  گنجانده اﺳﺖ و این نشریه نیز از همین پروتکل استفاده می نماید؛

Review question

Inclusion criteria 

Locate studies

Select studies

Assess study quality

Extract data

Analysis and present results

ا

نحوه و فرمت نگارش مقاله
 
چکیده مقاله
چکیده مقاله، ( اعم از فارسی و انگلیسی) در صفحه های مستقل به صورت سازمان یافته (دارای ساختار Structural ) حداکثر ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه بدون ذکر منابع و اختصارات و نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوی مقاله و بصورت زیر باشد:

مقدمه: این بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه یا جمع بندی مروری بر متون در این راستا باشد.
هدف: پژوهش با چه هدفی و یا سوال پژوهشی انجام گردیده است.
 روش: باید شامل اطلاعات کلی درمورد نوع مطالعه، پروتکل مطالعه شامل استراتژی سرچ (چه کلید واژه هایی، با چه زبانی، در کدام بانکهای اطلاعاتی فارسی و انگلیسی و... داخلی و خارجی، در چه محدوده زمانی)، معیارهای ورود مقالات به تحقیق و یا حذف مقالات از تحقیق، نحوه ارزیابی مقالات و روش آنالیز داده ها باشد.
یافته ها: مهمترین یافته های حاصل از تحقیق ذکر شود.
 نتیجه گیری: این بخش نباید تکرار یافته های پژوهش باشد. در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصیه ها، کاربردهای بخش یافته ها یا نتایج  بیان گردد.
کلیدواژه: حداکثر۵ واژه اصلی براساس MeSH
توجه: چکیده فارسی و انگلیسی با یکدیگر مطابقت داشته باشد. واژه‌های کلیدی در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی نوشته شود.

متن اصلی مقاله
متن اصلی مقاله شامل: مقدمه، روش، یافته ها، بحث، نتیجه گیری نهایی، تشکر و قدردانی و منابع می‌باشد.

 مقدمه: مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. لذا نویسندگان محترم لازم است به نوع, توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در مقدمه توجه نمایند. ۱- توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت عام. ۲- توضیحات اختصاصی تر در مورد جنبه یا بعدی از مشکل که مورد توجه خاص این مطالعه است. ۳- مروری بر یافته های مطالعات دیگر که مرتبط با مساله و موضوع پژوهش می‌باشد. ۴ - تحلیل اطلاعات ارایه شده در سه بند فوق خصوصاٌ یافته های مطالعات مرتبط و تبیین خلا ء یا شکاف موجود در مورد مساله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر ۵ - بیان اهداف یا سوالات اصلی پژوهش ·

 روش مطالعه: یکی از بخش های مهم مقاله که تابلوی استحکام و دقت مطالعه می‌باشد، در مطالعات مرور سیستماتیک باید روش و استراتژی جستجو ، واژه های جستجو شده ، زبان های مقالات جستجو شده، محدوده زمانی جستجو، نحوه انتخاب مقالات برای ورود به آنالیز، استراتژی حذف مقالات، نحوه آنالیز و نحوه ارزشیابی مقالات ذکر گردد.

 یافته‌ها: یکی دیگر از بخش های مهم مقاله که آینه تمام نمای دستاورد مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در بخش یافته ها بیان می‌گردد تفسیر یافته ها باید براساس موازین علمی صورت پذیرد و از بایاس ها پیشگیری بعمل آید، داده ها و یافته هایی که در جداول و نمودارها ارایه می‌گردد نباید در متن تکرار شود و در حد امکان بطور خلاصه در مورد توزیع آنها در متن جمع بندی صورت گیرد. جداول و نمودارها به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد. تعداد آنها حداکثر ۵ مورد بوده و اندازه آنها از cm ۱۵×۱۰ بزرگ‌تر نباشد و نیازی به زیرنویس ندارند فقط نمادها (نظیر * ، + ...) زیرنویس شوند. یافته های غیر قابل انتظار نیز بررسی و تفسیر گردند. اگر مطالعه‌ای مبتنی بر چارچوب نظری و مدلی انجام شده باشد، باید یافته ها را در ارتباط با آن نیز تفسیر نماید. از اظهار نظر در مواردی فراتر از یافته‌های مطالعه خودداری شود. در ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷـﺪه Forest plot  ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ،Funnel plot   و ﺳــﺎﻳﺮ ﺟــﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.  
بحث: در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ روی ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣـﺮوری ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و آن را  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣـﺮوری ﻳـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺰرگ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤـﻮده وﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﮔﻴـﺮی ﻣﻬﻤ را ارایه ﻛنید. 

 نتیجه‌گیری نهایی:  نتیجه گیری نهایی باید شامل جمع بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف کلی یا سؤال اصلی پژوهش باشد. لذا ۱ - مقاله با یک نتیجه‌گیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع‌بندی گردد ۲- موارد کاربرد یافته ها، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیری آن مورد توجه قرار گیرد. ۳ - پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگیری یافته‌ها در این بخش قابل طرح می‌باشد.

تشکر و قدردانی:  در این قسمت از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده‌اند قدردانی می گردد.

 منابع: منابع مقاله به روش ونکوور تنظیم می‌گردند. به طوری که ارجاعات متنی به صورت شماره و به ترتیب ظهور در متن مشخص شده و در پایان مقاله در قسمت منابع به ترتیب ظهور متن شماره گذاری می‌گردند. در متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع داخل پرانتز درج شود.
*توجه : با توجه به شرایط نمایه شدن مجلات علمی و پژوهشی در پایگاههای اطلاعاتی معتبر دنیا لازم است تمام منابع فارسی به زبان انگلیسی آوا نویسی شوند. برای نوشتن عنوان مقاله فارسی از عنوان چکیده انگلیسی همان مقاله در مجله ای که چاپ شده استفاده گردد . نحوه نگارش منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل می‌باشد:
 ۱ - منابع فارسی به صورت مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله. نام مجله، سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات.
مثال : احمدی جمال، فتحی سمیه، سنجری شعبان. گواتر آندمیک در استان همدان: ۵سال پس از مصرف نمک یددار. پژوهش در پزشکی ۱۳۷۷؛ سال ۲۲، شماره ۲: صفحات: ۱۳۵ تا ۱۴۵ .
 مثال آوانویسی به زبان انگلیسی:
Ahmadi J, Fathie S, Sajari Sh, Endemic Goiter in Province Hamadan: intake iodin salt after ۵ years, Pajohesh dar Pezeshki, ۱۹۹۸; ۲۲( ۲):۱۳۵-۱۴۵
۲- منابع فارسی به صورت کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (مؤلفین). عنوان کتاب، شماره چاپ، نام شهر، محل چاپ: اسم ناشر، سال انتشار.
مثال: محمدی حسن، جلیلی حسین (مؤلفین)، تضمین کیفیت آزمایشگاهی، چاپ دوم تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۵.
 ۳ – منابع پایان‌نامه: نام خانوادگی نویسنده نام نویسنده. عنوان پژوهش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ( دکتری) رشته ، شهر: نام مرکز آموزشی، نام دانشگاه، سال.
 ۴ - منابع انگلیسی به صورت مقاله: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان). عنوان مقاله. نام مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات. نام نویسندگان تا شش نفر نوشته می‌شود و اگر تعداد بیش از شش نفر بود به دنبال آن کلمه et al ذکر می‌گردد.
مثال :
  Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Annals Internal Medicine. ۱۹۹۶; ۱۲۴ (۱۱): ۹۸۰-۳.
۵-منابع انگلیسی به صورت کتاب: نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان ). عنوان کتاب. نوبت چاپ، شهر محل انتشار: اسم ناشر؛ سال انتشار.
 مثال: 
- Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. Albany (NY): Delmar Publishers; ۱۹۹۶ .
- اگر منبع مورد استفاده فصلی از کتاب باشد
- Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM , editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. New York: Raven Press; ۱۹۹۵. P. ۴۶۵-۷۸ . ۶ –
 استفاده از منابع اینترنتی ( فارسی و انگلیسی ):
- Hughes, J. Satisfaction with Medical Care: A review of the Field. www. chagesufer. com/hlth/patsa. html. Accessed: Feb ۲ ۲۰۰۳-۰۵-۲۰۰۳. - National Library of Medicine. (۲۰۰۰). Fact Sheet. Medical Subject Headings (MeSH). [on-line]. Available: http://www. nlm. nih. gov/pubs/factsheets/mesh.html. Accessed June ۷, ۲۰۰۰.
*توجه: چاپ و انتشار مطالب مجله پس از کسب اجازه از سر دبیر مجله سالمندشناسی و با ذکر مأخذ مجاز است .
- کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است .

ارتباط با نشریه
آدرس اینترنتی نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی
http://ijsr.ir
پست الکترونیکی نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی
email: infoijsr.ir
تلفن و فکس تماس: ۶۶۵۹۲۵۳۵
با تشکر
 دکتر مسعود فلاحی خشکناب
صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه
 رئیس انجمن علمی پرستاری ایران

مدیرعامل موسسه دانش بنیان نوآوران سلامت آریا پارس پژوه

دفعات مشاهده: 14774 بار   |   دفعات چاپ: 1131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی Iranian Journal of Systematic Review in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4509